מחקרי הערכה על תכנית קרב

לאורך השני​ם נעשו מספר מחקרי הערכה על תכנית קרב. מחקרים אלו בוצעו ע"י יחידת ההערכה של תכנית קרב או ע"י גופי הערכה חיצוניים לתכנית קרב. כל אחד מהמחקרים בחן את פעילותה של תכנית קרב בהיבט אחר ובהתאם נקבעו שאלות המחקר/ההערכה. יחד עם זאת, קיימים מספר ממצאים המשותפים לכלל המחקרים ונמצאו יציבים לאורך השנים:

·         רמה גבוהה של שביעו​ת רצון מפעילותה של תכנית קרב – נמצא אצל תלמידים, צוות חינוכי ובעלי תפקידים ברשויות.

·         תכנית קרב נתפסת כגורם מקצועי ומוערך – קיי​​מת רמה גבוהה של אמון בין תכנית קרב לבין שותפיה, ושיתוף הפעולה עם בתי הספר מתנהל באופן דיאלוגי ומאופיין בגמישות הדדית.

·         מפגש מוצלח בין התרבות של תכנית קרב לבין התרבות המקומית  - תכנית קרב מעצימה את מערכת החינוך המקומית, מעודדת תעסוקה ומסייעת לצמצום פערים בחברה.

·         ייחודיות הפדגוגיה של תכנית קרב – "הפדגוגיה הקרבית" מעודדת השתתפות פעילה ופיתוח מיומנויות, מסייעת להתפתחות דימוי עצמי חיובי ותורמת לגיבוש חברתי.

​הערכת תכנית קרב – סיכום הפעילות בתשע"ד 

 עורכי המחקר: ד"ר דוד רטנר (מוביל צוות ההערכה), סיגל גבעולי, ד"ר אילה לוטן, אריאלה בן משה, גאדה דאבח, ליאורה שחם-סורני (הראמ"ה – רשות ארצית למדידה ולהערכה)- שנה: 2015

 תיאור המחקר: במחקר זה בחנו החוקרים את הערך המוסף של תכנית קרב מבחינתם של בעלי תפקידים ברשויות ​המקומיות, של צוות בית הספר ושל התלמידים. בנוסף, הם בדקו את שילובה של תכנית קרב במערך החינוכי בבית הספר והאם מתקיימת "למידה משמעותית" בשיע​ורי תכנית קרב.

המחקר שילב בין הערכה כמותית ואיכותנית. הנתונים הכמותיים כללו ראיונות טלפוניים עם מנהלי בתי ספר, רכזי קרב ב​ית ספריים ומחנכים. הנתונים האיכותניים כללו רא​יונות עם צוותי בתי ספר ומנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות וקבוצות מיקוד עם תלמידים.

קישור למחקר ולמצגת באתר הרשות הארצית למדידה והערכה ​

הממצאים העיקריים:

 
​​

·    ברמת הרשות המקומית – תכנית קרב מסייעת לפיתוח מערכת החינוך ביישוב, בעיקר ביישובים בהם פעילויות ההעשרה  מחוץ לבית הספר מצומצמות, היא מסייעת לקיים פעילויות כלל-יישוביות ומחזקת את הקשר עם ההורים.

·    ברמת בית הספר – תכנית קרב משתלבת בחזון בית הספר ותורמת למעורבות הורים בו, היא תורמת לאווירה נעימה בבית הספר, להגברת שיתוף הפעולה בין התלמידים ולגיבוש חברתי בכיתות. לתכנית קרב תרומה מעטה בלבד בהכנסת דרכי הוראה חדשות לבתי הס​פר.

·    ברמת התכנית והמדריכים – שביעות רצון מרמת ההדרכה והמדריכים, אם כי יש שיעורי תחלופה גבוהים של מדריכים. שיעורי תכנית קרב מאפשרים למידה חווייתית ופעלתנית.

·    ברמת התלמידים – התלמידים נהנים מהשיעורים, משתתפים במפגשים ונחשפים לנושאים ולתכנים חדשים. בשיעורי תכנית קרב התלמידים יכולים להפגין יכולות שאינן באות לידי ביטוי בשיעורים הרגילים ולחוות הצלחה, ובכך לחזק את הדימוי העצמי שלהם. ​​

חינוך בלתי פורמלי בתוך מערכת פורמלית

עורכי המחקר: אילן שינה ואסף שטיין (יחידת הערכה, תכנית קרב). 

​שנה: 2013

תיאור המחקר: עבודה שבוצעה ע"י מעריכים ביחידת ההערכה של תכנית קרב ובחנה את פעילותה של תכנית קרב כתכנית לחינוך בלתי פורמלי הפועלת בתוך מערכת החינוך הפורמלית. ההערכה התבסס על פרסומים כתובים של תכנית קרב, ממצאי עבודות הערכה קודמות שבוצעו בתכנית קרב וממצאים שנתקבלו במחקר ההערכה החיצוני על תכנית קרב שבוצע בשנת 2005 (פירוט לעיל).

הממצאים העיקריים:

·    בפעילותה של תכנית קרב מאפיינים רבים של מערכת בלתי פורמלית לצד מרכיבים פורמליים.

·    שיעורי תכנית קרב מאופיינים בעבודה שיתופית, עזרה הדדית, העדר תחרותיות, יצירתיות. בשיעורים מושם דגש על הנאה וחיבור לעשייה בזמן הווה, והם מאופיינים בקשר אישי בין המדריך לבין התלמיד

·    תכנית קרב מחזקת​ את הקשר של התלמידים למסגרת הלימודים הפורמלית. ​

​ ​​​ ​​ ​

השפע​​ותיה של תכנית קרב (3 מחקרים)

מחקר זה נערך ע"י חו​קרים מאוניבר​סיטת בן גוריון בנגב, והוא כולל 3 מערכי מחקר – מחקר כמותי, מחקר עומק ומחקר רוחב. כל אחד ממערכי המחקר בוצע ע"י קבוצת חוקרים נפרדת ובחן היבטים אחרים בפעילותה של תכנית קרב.

1. המחקר הכמותי:​

עורכי המחקר: פרופ' יאיר נוימן וד"ר אורי איל (אוניברסיטת בן גוריון)

שנה: 2005

תיאור המחקר: המחקר ביקש לזהות את האפקטים של תכנית קרב. נדגמו כ-4500 תלמידים בשכבות ה-ו, מהם 85% לומדים במסגרת תכנית קר​ב ו-15% אינם לומדים בתכנית קרב (קבוצת ביקורת). התלמידים נתבקשו למלא שאלון על פעילותה של תכנית קרב ושאלון על השיעורים הרגילים בבית הספר (תלמידי קבוצת הביקורת נתבקשו למלא את השאלון השני בלבד).

הממצאים העיקריים:

·    שביעות רצון גבוהה של התלמידים מתכנית קרב, הן ב​אופן מוחלט והן בהשוואה לשיעורים הרגילים. התלמידים חושבים על נושאי השיעור, משתתפים בשיעורי קרב יותר מאשר בשיעורים הרגילים ומשתפים פעולה ביניהם יותר מאשר בשיעורים הרגילים.

·    לתכנית קרב השפעה גם על השיעורים הרגילים בבית הספר - תלמידים הלומדים במסגרת תכנית קרב משתתפים יותר בשיעורים הרגילים, חווים פחות הפרעות בשיעורים הרגילים ומרגישים שהמורה מבין אותם יותר (בהשוואה לתלמידי קבוצת הביקורת).

·    אופן ההוראה (ההדרכה) בתכנית קרב שונה מהשיעורים הרגילים.

2. מחקר העומק:

עורכי המחקר: פרופ' דוד גורדון, פרופ' ענת קינן ונעמה בר און

שנה: 2005

תיאור המחקר: החוקרים הניחו שפעילותה של תכנית קרב מתאפיינת במפגש בין תרבויות – בין התרבות של תכנית קרב לבין התרבות המקומית וביקשו לבחון את ההשפעות של קרב בהתייחס לתלמידים, לבתי הספר ולישוב. המחקר בחן את פעילותה של תכנית קרב ב-6 ישובים שונים, המייצגים מקרים שונים של פעילות קרב בהתייחס לוותק, מגזר, וסוג יישוב. איסוף הנתונים התבסס על ראיונות (עם אנשי תכנית קרב ושותפים לעבודתה במשרד החינוך, ברשויות המקומיות ובבתי הספר); תצפיות על שיעורים של תכנית קרב לצד שיעורים רגילים, על אירועי שיא של תכנית קרב ועל פגישות של אנשי תכנית קרב עם גופים שונים; ועל ניתוח מסמכים וחומרים כתובים.

הממצאים העיקריים:

·    השפעת תכנית קרב ברובד התלמידים – חשיפה של התלמידים לתחומי ידע חדשים ורכישת מיומנויות חדשות. בנוסף, ההשתתפות בשיעורי תכנית קרב משפרת את הדימוי העצמי של התלמידים ונותנת להם הזדמנות לבלוט בתחומי חוזק שונים.

·    השפעת תכנית קרב ברובד בית הספר – תכנית קרב מאפשרת לבתי הספר בחירה, גמישות והגברת המעורבות של ההורים.

·    השפעת תכנית קרב ברובד היישוב – תכנית קרב מסייעת לאתר ולהעצים כוחות מקומיים ביישוב ומעצימה את מחלקת החינוך ברשות. כמו כן, תכנית קרב תורמת לעידוד של יוזמות מקומיות ולאפשרויות תעסוקה ביישוב.

​​3. מחקר הרוחב

עורכי המחקר: נעמה בר-און, אלה ברונשטיין, ירון וייס, ברברה רוזנשטיין ורחל רייקין

שנה: 2005

תיאור המחקר: מחקר זה התבצע כהשלמה וכתמיכה למחקר הכמותי ולמחקר העומק וכלל ארבעה מחקרים שונים שנועדו לענות על סוגיות שעלו מתוך שני המחקרים הקודמים (המחקר הכמותי ומחקר העומק).

מטרתם של ארבעת המחקרים היתה לקבל מאנשים בשטח תגובות, פרשנויות והסברים לממצאים שנתקבלו במחקר הכמותי ובמחקר העומק, בייחוד בהתייחס לממצאים שנראו מפתיעים.

הממצאים העיקריים:

·    קיימת התפתחות בפעילותה של תכנית קרב במוסד לאורך שנים, והפעילות במוסדות ותיקים שונה מהפעילות במוסדות חדשים.

·    התלמידים מב​חינים בין שיעורי קרב לבין השיעורים הרגילים, ובמקומות בהם פועלת תכנית קרב גם השיעורים הרגילים נתפסים באופן חיובי יותר.

·    תכנית קרב נתפסת כגורם מקצועי המעורר אמון, וכמאפשרת איגום של משאבים לבתי הספר.

·    תכנית קרב נתפסת כמכלול, והשבחים מיוחסים הן לבעלי התפקידים והן למערכת.

·    תכנית קרב מקדמת שילוב הורים ונושא זה נתפס כחלק מתפקידה. יחד עם זאת, בפועל מעורבות ההורים אינה גבוהה. 

​​

הפוטנציאל של תכנית קרב

עורך המחקר: פרופ' יוסף באשי (האוניברסיטה העברית)

שנה: 1997

תיאור המחקר: מחקר איכותני על תרומתה של תכנית קרב ועל הייחודיות של תכנית קרב. מחקר על הצלחות- נחקרה פעילותה של תכנית קרב ב-5 יישובים שמימשו את התכנית באופן מוצלח ביותר, ובתי ספר שגילו יכולת שינוי גבוהה.

הממצאים העיקריים:

·    תכנית קרב מציעה מגוון רחב של תכניות העשרה.

·    כוח האדם בתכנית קרב איכותי, ושובר סטריאוטיפים (סטריאוטיפ- מורים לא מוסמכים פחות טובים ממוסמכים). 

·    שביעות רצון גבוהה מאוד מתכנית קרב, וחשש מהפסקת פעילותה בבית הספר/ביישוב.

·    תכנית קרב תורמת לרישות מנהלי בתי הספר כקבוצת עמיתים.

·    תכנית קרב מפזרת את מוקדי הכוח בביה"ס, ומשתפת "אחרים משמעותיים" בקבלת החלטות (הורים ואנשי רשות). גם דפוס הפעולה של תכנית קרב הינו פלורליסטי ומשתף ובכך מעורר מוטיבציה גבוהה מצד אוכלוסיות המטרה לשתף פעולה.

·    תכנית קרב תורמת להעצמה של מנהלי בתי הספר ומעודדת אותם להגדיר את הייחוד של בית הספר.

·    תכנית קרב מאפשרת איגום משאבים וייחודית בכך שאינה נשענת רק על תקציב משרד החינוך.​